Båtforening


Vedtekter for

Båtforeningen Eikelid småbåthavn

§ 1

FORENINGENS NAVN

Foreningens navn er Båtforeningen Eikelid småbåthavn. Foreningens hjemsted er i Hjelmeland kommune.

§ 2

FORMÅL

Foreningens formål er drift av Eikelid Småbåthavn på en slik måte at medlemmenes interesser med hensyn til kostnader, trivsel og båthavnens tekniske standard tilgodeses på best mulig måte, herunder vedlikehold av anlegget.

Båtforeningen skal ivareta ansvar for drift og vedlikehold av småbåtanlegg og sjøboder i henhold til avtale med grunneier, og den enkelte bruksrettshavers rettigheter og plikter.

Båtforening skal aktivt arbeide for å utvikle et trivelig og positivt fritidsmiljø hvor både den enkelte, grunneier og fellesskapets interesser kan bli ivaretatt. Båtforening er upolitisk og skal virke etter demokratiske prinsipper.

Foreningens drift skal ikke ha som formål å oppnå overskudd utover det som er nødvendig for å oppfylle disse målsettinger.

§ 3

VIRKEFELT

Båtforening sitt virkefelt er begrenset til medlemmer med tinglyst bruksrett til båtplass og sjøbod i Eikelid småbåthavn.

Medlem i båtforening deler med lik andel kostnader knyttet til drift og vedlikehold av småbåtanlegg med tilhørende tekniske anlegg og eventuelle fremtidige oppgraderinger / fornyelser av disse. Hver båtplass er en andel.

For fellesanleggene utøver båtforening de drifts og vedlikeholdsplikter som vanligvis tilkommer eier av fast eiendom, men med de begrensninger som måtte følge av den enkelte medlem sine rettigheter og båtforeningens avtale med grunneier.

Båtforeningen er ansvarlig for drift, vedlikehold og eventuelle fremtidige oppgraderinger/ fornyelser av småbåtanlegg som omfatter:

Brygge, utriggere, molo, sjøboder, elektrisk installasjon og abonnement, grøfter og rørledningsnett, felles uteområde, og ellers utstyr eller oppgaver som naturlig faller inn under småbåtanlegget.

Båtforening har ansvar for at det til enhver tid er tegnet tilfredsstillende forsikringer på småbåtanlegget.

Formål med vedlikehold er at småbåtanlegg med tilhørende tekniske installasjoner holdes i skikkelig stand. Vedlikehold planlegges utført årlig mellom mai og august.

Ved uforutsette hendelser må sikring, reparasjon eller vedlikehold gjennomføres for å sikre verdier straks og uten forsinkelse, tilrettelegges og gjennomføres av båtforeningen.

Båtforeningen plikter i samarbeid med grunneier gnr.85 bnr.4 å sikre at landbruksvei benyttes til avtalt formål.

§ 4

MEDLEMSSKAP

Eiendom med tinglyst rett til båtplass og sjøbod i Eikelid småbåthavn har plikt til medlemskap i båtforening. Innmelding av medlemskap i båtforening skjer til styret i båtforening ved kjøp og tinglysing av rett til, båtplass og sjøbod i Eikelid småbåthavn.

Den enkelte medlems tinglyste rettigheter og plikter blir ivaretatt utad gjennom båtforening. Det knytter seg en forpliktelse til hvert enkelt medlem å svare årskontingent (medlemskontingent).

Kontingent fastsettes av årsmøte, betales på forskudd og følger regnskapsåret.

Medlem er pliktig til å påta seg tillitsverv i båtforeningen, og å etterkomme og arbeide for de til enhver tid gjeldende reglement og plikter bestemt eller avtaler inngått av båtforeningen.

Rettigheter i Eikelid småbåthavn kan kun tinglyses til eiendom gnr. 85 bnr. 4, eller eiendom utskilt fra denne, eller eiendommer som er del av reguleringsplan id. R132, i Hjelmeland kommune.

§5

FORHOLD TIL GRUNNEIER

Båtforening skal arbeide for et godt og tillitsfullt forhold til grunneier og kommunale myndigheter for å sikre verdiskapning og utvikling som kan komme alle parter til gode.

Grunneier av gnr. 85 bnr.4 er også pliktig medlem i båtforening. Grunneier betaler sin forholdsmessige andel av felleskostnader for det antall båtplasser som grunneier disponerer.

Fellesanleggene og tilhørende tekniske anlegg (se §3) er grunneier gnr. 85 bnr. 4 sin eiendom. Båtforeningen skal ivareta de plikter og rettigheter som er fastsatt i avtale mellom grunneier og båtforeningen.

§6

HAVNEREGLEMENT OG ANSVARSFORSIKRING

Det enkelte medlem er gjennom sitt medlemskap bundet av det havnereglement som gjelder for havna. Småbåtanlegget skal av den enkelte brukes på en skånsom måte for å unngå skader eller unødig slitasje, vise hensyn og være aktsom samt bidra til god orden.

Medlem skal ha minimum ansvarsforsikring på egen båt.

§7

STYRET

Styret er ansvarlig for den daglige driften av båtforening og småbåtanlegget i henhold til båtforeningens vedtekter.

Styret ivaretar båtforeningens løpende økonomi og er ansvarlig for at det blir ført forsvarlig regnskap. Styret kan ikke stifte gjeld uten at årsmøtet har gjort vedtak om dette.

Rekvisisjonsmyndighet har kun leder eller den han bemyndiger eller den som fungerer i hans sted. Alle regninger skal attesteres av leder eller nestleder.

Båtforening ledes av et styre på 4 medlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet grunnet andeler er varamedlems stemmer avgjørende. Styremøte avholdes etter behov, men det bør være minst 2 møter i året i tillegg til årsmøtet. Styreleder til disse med vedlagt sakliste. Styret kan ikke uten spesiell fullmakt forplikte medlemmene økonomisk utover kontingent/budsjett fastsatt av årsmøtet.

Styret skal sørge for at det føres protokoll fra styremøter og årsmøter slik at alle vedtak og saker blir forsvarlig dokumentert. Styret kan oppnevne kortsiktige arbeidsutvalg og ad hoc komiteer.

§8

ÅRSMØTE OG VALG

Årsmøtet avholdes i løpet av april hvert år. Kunngjøring skal skje skriftlig/elektronisk til medlem med minst 14 dagers varsel. Sammen med innkalling sendes revidert regnskap og redegjørelse for de saker som eventuelt måtte komme inn. Regnskapsåret er fra 1 juni til 31 mai.

Årsmøtet skal ha følgende faste punkter:

1. Valg av møteleder og 2 medlemmer til å undertegne protokollen

2. Styrets beretning

3. Årsregnskap med kasserers beretning

4. Valg av en styreleder, en kasserer og 2 varamedlemmer

5. Valgkomite bestående av 2 medlemmer

6. Fastsettelse av årlig kontingent og avgift

7. Styrets forslag til budsjett for neste regnskaps år og arbeidsprogrammet

8. Vedtektsendringer og godkjennelse av reglement og instrukser for småbåtanlegg (Havnereglement)

9. Innkomne forslag til vedtak (må være styret i hende innen 10 mars)

10. Eventuelt (det kan ikke fattes beslutning av økonomisk eller annen vesentlig betydning uten at samtlige medlemmer er til stede under denne post)

Styreleder og kasserer velges for 2 år av gangen. Varamedlem velges for 1 år av gangen.

Valgkomite foreslår nye kandidater til styret.

Valg til styret kan foregå skriftlig (hvis noen krever det). Alle medlemmer har plikt til å motta valg, men kan frabe seg valg for like lang tid som vedkommende har fungert som medlem i styre roller.

Alle saker avgjøres med alminnelig flertall bland fremmøtte medlemmer med mindre ikke annet er bestemt. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. Saker av betydelig økonomis art (over kr 30 000,-) krever 2/3 flertall.

Ved utarbeidelse av budsjett skal det foretas rommelig avsetning til uforutsette utgifter og fremtidig vedlikehold, oppgradering eller utskiftninger, alt etter båtforeningens nærmere beslutning. Utgifter deles likt mellom båtforeningens medlemmer.

§9

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret finner det nødvendig eller når minst 1/3 av medlemmene skriftlig krever dette. Innkallelse med 14 dagers varsel skal inneholde sakliste og redegjørelse for de saker som skal behandles.

§10

VEDTEKTSENDRINGER

Vedtektsendringer kan kun skje på årsmøtet og krever 2/3 av avgitte stemmer for å bli vedtatt.

§11

OPPLØSNING

Kommer det frem forslag om oppløsning av foreningen, må dette legges frem for årsmøtet. Til oppløsning kreves tilslutning fra 4/5 av de møtende rettighetshavere når minst 2/3 av rettighetshaverne er møtt frem. Båtforeningen kan ikke oppløses uten samtykke fra grunneier

§ 12

REGISTRERING AV BÅTFORENING

Båtforeningen skal registreres som en forening i Brønnøysund med navn «Båtforeningen Eikelid småbåthavn» med hjemsted i Hjelmeland kommune. Det skal opprettes egen konto på båtforeningens organisasjonsnummer i SR-Bank .