Plikter og rettigheter


Rettigheter tomt 

Veirett 

Stirett 

Rett til å kople til V/A anlegg og rørledningsnett 

Rett til å disponere en -1- parkeringsplass på i felles parkeringsplass 

Rett til å kople til strømanlegg 

Rett til bruk av Eikelid hyttefelt sine fellesanlegg 

Rett til bruk av anvist felles badeområde ved sjø    

Plikter tomt 

Plikt til medlemskap i upolitisk, ikke fortjenestebasert organisasjon, Eikelid hytteforening hvis tuftet på demokratiske prinsipper med en -1- stemme.
Innmelding i hytteforening ved erverv av tomt/ etablering/bygging av hytte. Intet medlem i Eikelid Hytteforening har under noen omstendigheter flere enn en – 1 – stemme. Det knytter seg en forpliktelse til hver fritidseiendom som medlem å svare årskontingent. 

Medlem av hytteforening er pliktige til å påta seg tillitsverv i hytteforeningen. 

Medlemmer av hytteforening plikter aktivt å arbeide for å utvikle et trivelig og positivt fritidsmiljø hvor både den enkelte og fellesskapets interesser kan bli ivaretatt. 

For fellesanleggene som vei og grøfter, oppstillingsplass, sti, parkeringsplass, oppstillingsplass for avfalls containere, fellesområder med gapahauk, anvist område for badeplass, V/A anlegg og rørledningsnett, el -anlegg og abonnement, forsikring og ellers utstyr eller oppgaver som naturlig faller inn under hytteforeningen utøver hytteforening de drifts og vedlikeholdsplikter som vanligvis tilkommer eier av fast eiendom, men med de begrensninger som måtte følge av den enkelte medlem sine rettigheter. Hytteforening har ansvar for at det til enhver tid er tegnet tilfredsstillende forsikringer der dette kreves. 

Det er samtidig fastsatt plikt til at medlemmene i hytteforening med lik andel deler kostnader knyttet til drift, vedlikehold og eventuell fremtidig oppgradering/fornyelse av tekniske anlegg knyttet til vei, V/A anlegg, ledningsnett og alle fellesanlegg og områder.

Plikt til å delta ved årlig planlagt gjennomføring av vedlikehold.

Utsatt vei med tilknytninger, sti eller fellesområder som følge av terreng, værforhold mm., kan kreve mer vedlikehold utenfor planlagt årlig vedlikehold mellom mai og august. Hytteforening plikter i så fall å planlegge og gjennomføre utbedring straks eller etter oppstått behov. 

Formål med vedlikehold er at felles anlegg skal holdes i skikkelig stand. Vedlikehold planlegges gjennomført årlig mellom mai og august. 

Ved utarbeidelse av budsjett skal det foretas rommelig avsetning til uforutsette utgifter og fremtidig vedlikehold, oppgradering eller utskiftninger, etter hytteforeningens nærmere beslutning. Utgifter deles likt mellom foreningens medlemmer. 

Den enkelte hytteeier plikter å sørge for at vegetasjon i sitt område ikke utvikles til sjenanse for andre hytteeiere 

All parkering utenfor egen fritidseiendom, må bare foretas på parkeringsplass/gjesteparkering 

Den enkelte hytteeier bærer eget ansvar for eventuell trykkforsterkingspumpe for vann og eventuell privat vannmåler.

Forhold til grunneier gnr 85 bnr 4 

Det skal arbeides for et godt og tillitsfullt forhold til grunneier. 

Felles anlegg som vei med grøfter, oppstillingsplass, sti, parkeringsplass, oppstillingsplass for avfalls containere, fellesområder med gapahauk, anvist område for badeplass, V/A anlegg, rørledningsnett og el -anlegg er grunneier gnr 85 bnr 4 sin eiendom. 

Grunneier gnr. 85 bnr. 4 har ved fremtidige utbygginger, både i og utenfor regulert område, rett til å kople flere brukere eller eiendommer på fellesanlegg, V/A anlegg, vann, rørledningsnett, vei, sti og elanlegg. Det følger med plikt til medlemskap i forening og deltakelse med lik andel for kostnader knyttet til drift, vedlikehold og fremtidige oppgraderinger/ fornyelse. 

Ved opparbeidelse av bobilparkering og/eller annen lignende turistnæring, eller andre brukere, både i og utenfor regulert område på gnr. 85 bnr.4, har grunneier gnr. 85 bnr. 4 rett til å kople denne/disse til tekniske anlegg, røranlegg, elanlegg og slamavskiller (V/A anlegg). Ved tilkoplinger følger forpliktelse for drift, vedlikehold og fremtidig oppgraderinger /fornyelse, kun gjeldende for tilkoplede tekniske objekt, tilsvarende part som en -1 fritidseiendom i hyttefeltet. 

Grunneier av gnr. 85 bnr.4 som hytteeier eller bruker av fellesanleggene plikter seg også til å være medlem med en – 1 – stemme. Det hviler ikke/ ingen økonomiske eller andre forpliktelser på grunneier av gnr. 85 bnr. 4 sitt medlemskap i hytteforening. 

Dersom hytteforening ikke sikrer nødvendig vedlikehold/oppgradering, for å opprettholde standard på tekniske anlegg, har grunneier gnr. 85 bnr.4 rett til å beslutte at dette skal iverksettes med fordeling av kostnader med lik andel mellom medlem i foreningen. 

Felling av trær, kvisting, eller tiltak som ligger utenfor den enkeltes fritidseiendom, skal avklares med grunneier gnr. 85 bnr. 4 før oppstart.
Hytteforeningen plikter i samarbeid med grunneier å sikre at vegetasjon ikke tar overhånd.