Hytteforening

Vedtekter Eikelid hytteforening

§1 Formål, plikter og rettigheter

Hytteforening er en ikke fortjenestebasert organisasjon som har som formål å ivareta og verne om medlemmenes interesser.

Hytteforening skal aktivt arbeide for å utvikle et trivelig og positivt fritidsmiljø hvor både den enkelte og fellesskapets interesser kan bli ivaretatt.

For fellesanleggene (se §2) utøver hytteforening de drifts og vedlikeholdsplikter som vanligvis tilkommer eier av fast eiendom, men med de begrensninger som måtte følge av den enkelte medlem sine rettigheter. Hytteforening har ansvar for at det til enhver tid er tegnet tilfredsstillende forsikringer der dette kreves.

Den enkeltes fritidseiendom har fått tinglyst plikt til å være medlem i hytteforening og får sine rettigheter i

fellesanleggene i tinglyst skjøte.

Det er samtidig fastsatt plikt til at medlemmene i hytteforening med lik andel deler kostnader knyttet til drift, vedlikehold og eventuell fremtidig oppgradering/fornyelse av tekniske anlegg knyttet til vei, V/A anlegg, ledningsnett og alle fellesanlegg og områder.

Den enkelte hytteeier plikter å sørge for at vegetasjon i sitt område ikke utvikles til sjenanse for andre hytteeiere

Den enkelte hytteeier bærer eget ansvar for eventuell trykkforsterkingspumpe for vann og eventuell privat vannmåler.

Den enkelte fritidseiendom sine rettigheter og interesser i fellesanleggene ivaretas utad gjennom hytteforeningen. Ellers er de eierrettigheter og plikter som følger av eierforholdene til den enkelte hytteeiendom, hytteforening uvedkommende.

Foreningen er upolitisk og skal virke etter demokratiske prinsipper.

§2 Virkefelt

Foreningens virkefelt er begrenset til de med fritidseiendommer eller annen eiendom utskilt fra gnr. 85 bnr. 4, eller eiendommer som ikke er utskilt fra gnr. 85 bnr. 4, men som er en del av reguleringsplan id. R132, i Hjelmeland kommune.

Hytteforeningen er ansvarlig for drift, vedlikehold og eventuelle fremtidige oppgraderinger/ fornyelse av fellesanlegg som omfatter:

Vei og grøfter, oppstillingsplass, sti, parkeringsplass, oppstillingsplass for avfalls containere, fellesområder med gapahauk, anvist område for badeplass, V/A anlegg og rørledningsnett, el -anlegg og abonnement, forsikring og ellers utstyr eller oppgaver som naturlig faller inn under hytteforeningen.

Formål med vedlikehold er at felles anlegg skal holdes i skikkelig stand. Vedlikehold planlegges gjennomført årlig mellom mai og august.

Utsatt vei med tilknytninger, sti eller fellesområder som følge av terreng, værforhold mm., kan kreve mer vedlikehold utenfor planlagt årlig vedlikehold mellom mai og august. Hytteforening plikter i så fall å planlegge og gjennomføre utbedring straks eller etter oppstått behov.

All parkering utenfor egen fritidseiendom, må bare foretas på parkeringsplass/gjesteparkering. Hver fritidseiendom disponerer en parkeringsplass i fellesområde for parkeringsplass.


§3 Forhold til grunneier

Hytteforening skal arbeide for et godt og tillitsfullt forhold til grunneier og kommunale myndigheter for å sikre verdiskapning og utvikling som kan komme alle parter til gode.

Fellesanleggene (se §2) og el -anlegg er grunneier gnr. 85 bnr. 4 sin eiendom.

Grunneier gnr. 85 bnr. 4 har ved fremtidige utbygginger, både i og utenfor regulert område, rett til å kople flere brukere eller eiendommer på fellesanlegg, V/A anlegg, vann, rørledningsnett, vei, sti og elanlegg. Det følger med plikt til medlemskap i forening og deltakelse med lik andel for kostnader knyttet til drift, vedlikehold og fremtidige oppgraderinger/ fornyelse.

Ved opparbeidelse av bobilparkering og/eller annen lignende turistnæring, eller andre brukere, både i og utenfor regulert område på gnr. 85 bnr.4, har grunneier gnr. 85 bnr. 4 rett til å kople denne/disse til tekniske anlegg, røranlegg, elanlegg og slamavskiller (V/A anlegg). Ved tilkoplinger følger forpliktelse for drift, vedlikehold og fremtidig oppgraderinger /fornyelse, kun gjeldende for tilkoplede tekniske objekt, tilsvarende part som en -1 fritidseiendom i hyttefeltet.

Rymi fastsetter kostnad knyttet til tømming av slamavskiller.

Hytteforeningen plikter i samarbeid med grunneier å sikre at vegetasjon ikke tar overhånd.

Eventuell felling av trær, kvisting, eller tiltak som ligger utenfor den enkeltes fritidseiendom, skal dette avklares med grunneier gnr. 85 bnr. 4 før oppstart.

Dersom hytteforening ikke sikrer nødvendig vedlikehold/oppgradering, for å opprettholde standard på tekniske anlegg, har grunneier gnr. 85 bnr.4 rett til å beslutte at dette skal iverksettes med fordeling av kostnader med lik andel mellom medlem i foreningen.

Grunneier av gnr. 85 bnr.4 som hytteeier eller bruker av fellesanleggene plikter seg også til å være medlem med en – 1 – stemme. Det hviler ikke/ ingen økonomiske eller andre forpliktelser på grunneier av gnr. 85 bnr. 4 sitt medlemskap i hytteforening.

§4 Medlemskap

Fritidseiendommer tilknyttet fellesanlegg har plikt til medlemskap. Innmelding i hytteforening skjer til styret ved erverv av tomt /etablering /bygging av hytte.

Kontingent fastsettes av årsmøte, betales på forskudd og følger regnskapsåret. Medlemmene er pliktige til å påta seg tillitsverv i hytteforeningen.

Intet medlem har under noen omstendigheter flere enn en – 1 – stemme. Det knytter seg en forpliktelse til hver fritidseiendom som medlem å svare årskontingent.

§5 Registering av hytteforening

Ved etablering av hytteforening skal denne registreres som en forening med navn

«Eikelid hytteforening» med hjemsted i Hjelmeland kommune.

Ved registrert opprettelse av Eikelid hytteforening skal det opprettes konto i SR-Bank underlagt hytteforening.

§6 Styret

Styret er ansvarlig for den daglige driften av hytteforeningen i henhold til hytteforeningens vedtekter.

Styret ivaretar hytteforeningens løpende økonomi og er ansvarlig for at det blir ført forsvarlig regnskap. Styret kan ikke stifte gjeld uten at årsmøtet har gjort vedtak om dette.

Rekvisisjonsmyndighet har kun leder eller den han bemyndiger eller den som fungerer i hans sted. Alle regninger skal attesteres av leder eller nestleder.

Foreningen ledes av et styre på 4 medlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet grunnet andeler er varamedlems stemmer avgjørende.

Styremøte avholdes etter behov, men det bør være minst 2 møter i året i tillegg til årsmøtet. Styreleder kaller inn til disse med vedlagt sakliste.

Styret kan ikke uten spesiell fullmakt forplikte medlemmene økonomisk utover kontingent/budsjett fastsatt av årsmøtet.

Styret skal sørge for at det føres protokoll fra styremøter og årsmøter slik at alle vedtak og saker blir forsvarlig dokumentert. Styret kan oppnevne kortsiktige arbeidsutvalg og ad hoc komiteer.

§7 Årsmøtet og valg

Årsmøtet avholdes i løpet av april hvert år. Kunngjøring skal skje skriftlig/elektronisk til medlemmene med minst 14 dagers varsel. Sammen med innkalling sendes revidert regnskap og redegjørelse for de saker som eventuelt måtte komme inn. Regnskapsåret er fra 1 juni til 31 mai.

Årsmøtet skal ha følgende faste punkter:

1. Valg av møteleder og 2 medlemmer til å undertegne protokollen

2. Styrets beretning

3. Årsregnskap med kasserers beretning

4. Valg av styreleder, en kasserer og 2 varamedlemmer.

5. Fastsettelse av kontingent og avgift

6. Styrets forslag til budsjett for neste regnskaps år og arbeidsprogrammet

7. Vedtektsendringer og godkjennelse av reglement og instrukser for hytteforening

8. Innkomne forslag til vedtak (må være styret i hende innen 10 mars)

9. Eventuelt (det kan ikke fattes beslutning av økonomisk eller annen vesentlig betydning uten at samtlige medlemmer er til stede under denne post)

Styreleder og kasserer velges for 2 år av gangen. Varamedlem velges for 1 år av gangen.

Valgkomite foreslår nye kandidater til styret.

Valg til styret kan foregå skriftlig (hvis noen krever det). Alle medlemmer har plikt til å motta valg, men kan frabe seg valg for like lang tid som vedkommende har fungert som medlem i styre roller.

Alle saker avgjøres med alminnelig flertall bland fremmøtte medlemmer med mindre ikke annet er bestemt. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. Saker av betydelig økonomis art (over kr 30 000,-) krever 2/3 flertall.

Ved utarbeidelse av budsjett skal det foretas rommelig avsetning til uforutsette utgifter og fremtidig vedlikehold, oppgradering eller utskiftninger, etter hytteforeningens nærmere beslutning. Utgifter deles likt mellom foreningens medlemmer.

§8 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret finner det nødvendig eller når minst 1/3 av medlemmene skriftlig krever dette. Innkallelse med 14 dagers varsel skal inneholde sakliste og redegjørelse for de saker som skal behandles.

§9 Vedtektsendringer

Vedtektsendringer kan kun skje på årsmøtet og krever 2/3 av avgitte stemmer for å bli vedtatt.

§10 Oppløsning

Kommer det frem forslag om oppløsning av foreningen, må dette legges frem for årsmøtet. Til oppløsning kreves tilslutning fra 4/5 av de møtende rettighetshavere når minst 2/3 av rettighetshaverne er møtt frem. Hytteforeningen kan ikke oppløses uten samtykke fra grunneier