Erklæringer


Eikelid hyttefelt

Dokumentet inneholder erklæringer i forbindelse med utvikling av Eikelid hyttefelt.

Erklæringer

  • Selger, Eikelid AS, org.nr. 923 176 004 og grunneier av gnr 85 bnr 4 i Hjelmeland har rett til vederlagsfritt å ha stående graveskråninger og/eller fyllinger på tomten som er nødvendig for felles veg og teknisk anlegg. Dersom det skal fjernes vegfyllinger eller graveskråninger, må endringen godkjennes rettighetshaver.
  • Selge, Eikelid AS, org.nr. 923 176 004 eller den de bemyndiger og grunneier av gnr 85 bnr 4 i Hjelmeland har rett til vederlagsfritt å ha liggende vann, avløp eller overvannsledninger over tomta. Rettighetshaver har også rett til å drive vedlikehold av ledningene med varig rett til adgang over eiendommen til alle tekniske anlegg for fremtidig tilsyn, vedlikehold og utbedring. Det må ikke bygges over ledningene. Avstand til nærmeste bebyggelse skal i prinsippet ikke være under 4 meter fra ytterkant av rørledning. Rettighetshaver foretar opprydding etter gravearbeider og etter eventuelle senere vedlikeholdsarbeider på ledningen/anlegget.
  • Selger, Eikelid AS, org.nr. 923 176 004 og el. nettleverandør LYSE ELNETT AS Org.nr. 980 038 408, Fibernettleverandør ALTIBOX AS org.nr.984 586 612 og Telenettleverandør TELENOR ASA org.nr.982 463 718 har rett til vederlagsfritt å ha liggende kabler over tomta og ha gatelys(fundamenter) og kabelskap stående på tomta, og rett til å foreta nødvendig tilsyn og vedlikehold av installasjoner og kabler.
  • Hjemmelshaver er ansvarlig for skader på veg og felles teknisk anlegg som følge av eget gravearbeid på tomten. Disse skadene skal utbedres for hjemmelshavers regning. Hjemmelshaver er også ansvarlig for at tomten ikke opparbeides i strid med krav i reguleringsplan.
  • Ved fremtidig utvidelse av båthavn har grunneier av gnr 85 bnr 4 rett til å anvise ny lokalisering for felles badeområde.
  • Grunneier Gnr 85 bnr 4 har rett til å sette opp bom inn til hyttefelt over fellesvei dersom ikke eiendommer Gnr 85 bnr 28 og Gnr 85 bnr 39 ønsker å overdra part i felles vei. 
  • Ved fremtidig utvidelse av båthavn har grunneier Gnr 85 bnr 4 rett til å anvise ny lokalisering for felles badeområde.